100% ස්වාභාවික අතිරේක

සිලෝන් ග්‍රීන් ආයුර්වේද නිෂ්පාදනයතනය ශාක පදනම් කරගත් ඖෂධ නිෂ්පාදන හා සම්බන්ධ පර්යේෂණ, නිෂ්පාදනය සහ අපනයනය කෙරෙහි නිරන්තර අවධානය යොමු කරන්නෙමු